onsdag 11 januari 2017

Jag tar mig själv i kragen

Nog gnällt om tidsbrist!

För att något komma undan dystra tankar har jag tagit mig i kragen och nu börjat ägna några timmar varje dag åt att, på basis av nytt källmaterial, revidera en av mina uppsatser om arbetsvandringar från Halland till det stora sillfisket i Bohuslän under andra hälften av 1700-talet.

Genom några månaders säsongsarbete i sillsalterier och trankokerier skaffade sig drängar, pigor och bondsöner kontanta extrainkomster. En dräng kunde tjäna fyra, fem gånger den årliga kontantlönen hemmavid.

Överheten hade en del invändningar mot arbetsvandringarna. Landshövdingen Olof von Nackreij skrev i december 1772 till Kongl. Berednings Commissionen i Stockholm:
"3io Anser jag högst af nöden att någon författning göres, hwarigenom den myckenhet af folck, som gå härifrån Länet till Götheborgs Skjärgård på Sillfiske kunde inom Landet qwarhållas. Här är icke mera möjeligt hwarcken i Städer eller på Landet, att få tjenstehjon med annat willckor, än att drängen, så snart han hörer sillen wara å färde, eger frihet gå från hus och hem, äfwen ofta från obergad gröda. Bonden saknar sin nödwändige hjelp wid arbetet, och åcker samt äng all then skjötsel och odling, som å höste månaderne therå kunnde anwändas." 
”Widare bidrager denna Bortgången på Sill Fisket mycket till dyrhet på Lifsmedel i Hem Orten, at andre Waror som dese Sillfiskiegångare uppköpa till eget behof, ock att dermed drifwa Landthandel, jemte Luxe i klädsel, Liderlighet och fördärfwade Seder, samt Siukdommars och Smittors införande i Orten detta är alt för mycket uppenbart och landtkunnogt, för att tarfwa widare detailler."
Men bland ståndspersoner fanns även en insikt om att det genom ogynnsamma naturliga förutsättningar klena halländska jordbruket var i behov av kapitaltillskott både för försörjning och utveckling. Så skrev Johan Wilhelm Cedercrantz, godsherre till Stjärnarp och Alslöv, att arbetsvandringarna
"... med skjäl kunnat räknas ibland ortens förmonligaste Penninge Canal. Efter en nog säker calcule, har jag beräknadt, at til Eldsberga och Tönnersjö Sochnar, hwilka jag til större delen äger, hafwa omkring 6 a 700 Rdr, hwarje af de sidst förflutne åren blifwit inbringade."

Detta föga utforskade ämne har (för-)följt mig i många år, varit en källa till genuin forskarglädje - och ibland känts som ett gissel. Men nu när jag åter gräver ner mig återvänder något av entusiasmen.
Detta ska bli mitt magnum opus inom historieforskningen. Publiceras på nätet och kanske laddas ner en eller annan gång.

Just nu excerperar jag befolkningssiffror för ett antal halländska socknar under 1700-talet med hjälp av den utmärkta tjänsten Tabellverket på nätet. En guldgruva, med statistik om befolkningen i Sveriges församlingar 1749-1859.


5 kommentarer:

Björn Nilsson sa...

Bara en fundering från en ekonomiintresserad: vet man om de där inkomsterna hade någon inverkan på lokalsamhället när arbetsvandrarna kom hem igen? Investerade man i någon framtidsverksamhet, köpte ett litet hemman eller något annat nyttigt?

Einar J sa...

Nytt år, nya tag! Vad roligt att höra! Lycka till med projektet!

Lennart Erling sa...

Tack Einar!

Lennart Erling sa...

Björn, det är en bra fråga. I en C-uppsats från 1999 har detta undersökts för västgötska arbetsvandrare. Där användes extrainkomsterna till köp av nyttigheter och investeringar, inte till lyxkonsumtion. Inte så förvånande kanske, behoven var stora.
Att genomföra en sådan uppföljning är arbetskrävande, men vore intressant. Så vem vet?

Björn Nilsson sa...

Forskning är ett hästjobb. Kanske det kunde fungera med ett slumpmässigt urval av arbetsvandrare som sedan följs framåt några årtionden? Från slutet av 1700-talet börjar husförhörs- och flyttlängder bli rätt bra, och det underlättar om man vill följa någon. - Har läst något akademiskt om lanthandel bl.a. i Halland någonstans. Återkommer när/om jag kan minnas/hitta detta.