torsdag 22 april 2010

Tänker det i oss?

I kommentartråden till ett inlägg här, "Jag kan inte tänka", kom jag att tänka (!) på en formulering hos Lars Gustafsson om språkets objektiva, opersonliga natur.

Nu har jag hittat den. Den finns i "Utopier och andra essäer om 'dikt' och 'liv' " från 1969 (som jag tidigare skrivit om här), i en analys av LG:s egen dikt "Maskinerna", i samlingen "En resa till jordens medelpunkt och andra dikter" (1966).


Det är en mycket intressant och tankeväckande text. Jag har läst den några gånger och hamnat i funderingar. Här några rader om den.


Med utgångspunkt i cybernetiken, "matematikmaskiner" och hos Noam Chomsky, som karakteriserat grammatiken som en "maskin", skriver LG om språket som en mekanisk, opersonlig struktur som vi bara lånar vår röst åt, som vi är utlämnade åt, som är det givna medium som vi har att använda oss av i vårt tänkande och talande. Som vårt tänkande och talande består av.

Färdiga pusselbitar, som vi lär oss att leka med som barn. En "främmande, opersonlig, oöverblickbar mångfald" som vi ändå på det intimaste sätt är delaktiga i.

Med detta som bakgrund angriper LG hela den poetiska modernismen, som förutsätter något dolt, ett "innehåll", en rest av privat upplevt innehåll, som språket just genom sin objektivitet inte kan återge, utan som förblir dolt, bakom "den antipoetiska muren".


LG tycks rentav mena att det inte finns något subjektivt upplevt "innehåll" utanför språket.


"För mig är allting sagt med det som sägs, och jag betraktar språket som fullständigt genomskinligt", skriver LG vidare, med hänvisning till Wittgensteins "Filosofiska undersökningar". Och:


"Det finns inga lingvistiska murar: varje upplevelse är närvarande (klart eller oklart formulerad) här och nu och på ett uttömmande sätt i den formulering jag ger det. Det finns inga oåtkomliga rester bakom våra ord, inga privata betydelser. Språket uttömmer oss. Det är det opersonliga i oss, och bara genom detta opersonliga och liksom objektiva medium finns våra tankar till. Det tänker i oss."

(Mina kursiveringar/LE)


"Det är möjligt att en eller annan av mina läsare misstänker mig för att vilja utveckla något slags deterministisk eller mekanistisk filosofi. Det skulle vara meningslöst för mina syften. Jag är bara ute efter att samla några påminnelser, för att peka i en riktning."


Essän mynnar ut i att vi måste inse att vi kanske är ett slags marionetter, och att det är så villkoren ser ut. Och det tragiska består alltså inte i att människan "skulle vara innestängd, att något skiljer henne från livet. Och inte heller i att hennes ord inte räcker fram.

Det tragiska hos människan, liksom hos maskinerna, består i att hon inte har några hemligheter."


Som sagt, intressant, tankeväckande, snillrikt - men jag tror att LG har fel. Och det vore intressant att veta hur han ställer sig till denna text idag.


Naturligtvis finns det en för-, utom- och bortomspråklig mänsklig erfarenhet.

Våra sinnens vittnesbörd, som man brukar säga.

Världen är inte bara språk. I själva verket är den mycket lite språk. Om man lyfter blicken från språket ser man en naturgiven värld, en värld där kontinentalsocklar rör sig och kolliderar och där vulkaner får utbrott och spyr ut sin aska över människor som försöker hantera konsekvenserna av att livet utspelar sig i ett mycket tunt skikt på jordens yta.


Jag tror man måste skilja mellan den för-, utom- och bortomspråkliga upplevelsen av världen och försöken att ge språkliga uttryck åt den. Jag tror inte att språket "uttömmer" upplevelsen.


En annan sak är upplevelsen av språket som en objektiv, given struktur, en maskin om man så vill, som kan ge upphov till den där spöklika känslan av att "det tänker i oss".För uppgifter om bilden, se här.


7 kommentarer:

Custer sa...

Lars Gustafssons essä är verkligen fascinerande, och det skulle som sagt vara intressant att veta hur han ställer sig till den i dag. En fingervisning om det får man kanske om man läser några av lärodikterna i "Artesiska brunnar cartesianska drömmar", en diktsamling som han skrev vid pass ett decennium efter det att "Utopier och andra essäer om `dikt´ och `liv´" hade kommit ut. I den ingår bl.a. en lång dikt, "(Elegi över en död labrador)", där han både underförstått och uttryckligt verkar ta för givet att det finns erfarenheter och kunskaper som språket omöjligen kan förmedla, långt mindre uttömmande beskriva.
Men man behöver nog inte gå omvägen via djuren för att inse detta. Det räcker, tror jag, om man försöker förklara för någon vad det är man upplever när man lyssnar till musik som man blir djupt gripen av. Den typen av upplevelser kan nog aldrig uttömmande beskrivas i ord.

Lennart Erling sa...

Jag kom hem i kväll, läste din kommentar, tog fram "Artesiska brunnar..." - och blev sittande... Tack!

"Du var bara en fråga,
riktad till en annan fråga bara,
och ingendera hade den andras svar."

Slutraderna i "Elegi..." kan riktas till andra varelser än hundar...

Anonym sa...

Lars G Nilsson sa ...

Jag håller med om Din skepsis inför Lars Gustafssons "språkteori". Som Du antyder, är han kanske själv lika skeptisk numera. Alla kan vi ändra oss, precis som Wittgenstein. I "Tractatus" hävdade han att språket avbildar världen. Senare, i "Filosofiska undersökningar" betraktade han språket som ett "spel" mellan människor.
Jag tror dock att det ligger en del sanning i LG:s idé om att det som vi formulerar i språket är "uttömmande", och att det inte finns något dolt budskap bortom språket. Det dunkelt sagda är det dunkelt tänkta. Men LG måste ha förutsatt vissa saker, som inte är givna på förhand. Han måste mena att alla de språkbrukare som "räknas" verkligen behärskar språket på någon rimlig nivå, dvs att de är verbala. Helst lika verbala som Gustafsson själv. Ett samtal mellan filosofer. Denna förutsättning kan man vara mycket skeptisk inför.
Man måste nog också tolka LG som att "tänkande" endast avser det abstrakta, reflekterande, analyserande tänkandet. Alltså inte perception (att iaktta världen), känslor mm. Upplevelsen av musik faller alltså utanför detta resonemang. Det är först när vi börjar analysera musiken intellektuellt, som vi blir språkets fångar. Då faller vi in i konventionella beskrivningar som vacker, sublim, atonal, rytmisk, suggestiv, romantisk, klassisk, ... Vi har inget mer att säga än det som blir sagt. Känslorna (på riktigt) kan vi inte förmedla. Samma resonemang bör kunna tillämpas även på poesi.
Det som jag nu har skrivit är inte så väl genomtänkt, men jag kunde inte motstå detta intressanta ämne. Det gäller att smida medan järnet är varmt. Och det är både roligt och nyttigt att göra sig till "djävulens advokat". Debatten kanske fortsätter. Jag är beredd att ändra mig och ladda om, kanske med ny ammunition. Jag behöver nog läsa på lite ... :-)

Lennart Erling sa...

Lars G. - och Custer:
Det här är en mycket intressant diskussion. Jag måste göra lite av det jag inte kan, tänka alltså, innan jag skriver något. Annars blir det ogenomtänkt (som så ofta här...). Kanske kan jag skylla på min programmatiska långsamhet, eller på dagens strapatsrika skogsvandring? I alla fall, jag återkommer. Något som tål att tänkas på är Lars G:s ord: "Vi har inget mer att säga än det som blir sagt".

Anonym sa...

Lars G Nilsson sa ...

Lennart, jag tar mig friheten att avfyra ännu en alldeles för lång kommentar. Vi diskuterar språk, och det blir omöjligt att gå förbi Ludwig Wittgenstein.

Lars Gustafsson tycks ha tagit intryck av "Filosofiska undersökningar", men jag finner ungdomsverket "Tractatus" (fullst. titel "Tractatus logico-philosophicus") vara mera intressant. I sin förtätade form (ett antal "aforismer" ordnade hierarkiskt i sju "kapitel") är boken, som jag uppfattar den, en kombination av existentiell världsbeskrivning och språkfilosofiskt manifest. Boken beskriver språket som en avbildning av "världen", idealt en exakt "kopia" av världen, i form av så kallade elementarsatser. Wittgenstein tog senare avstånd från denna extrema uppfattning, och hävdade i stället att språket är mångtydigt och oprecist, något som man ju måste hålla med om. Icke desto mindre förmedlar "Tractatus" en synnerligen givande och tankeväckande filosofisk tillspetsning av språkets roll. En sådan renodling, om än orealistisk, kan för en självständigt tänkande läsare vara väl så upplysande och lärorik.

Första kapitlets första aforism lyder:
"1. Världen är allt som är fallet."
Detta kryptiska påstående är i förstone helt obegripligt, men om man läser vidare förstå man innebörden. Detta är den tidige Wittgensteins världsbild: Världen består av alla fakta, dvs "allt som är fallet". Världens logiska möjligheter omfattar saklägen som är antingen sanna eller falska. Den värld som vi faktiskt lever i bestäms av summan av alla sanna saklägen, dvs totaliteten av fakta. Allt annat ligger utanför världen: konst, musik, filosofi, religion m. m., dvs allt som har med etik, estetik och värderingar i allmänhet att göra.

Sjunde kapitlet lyder i sin helhet (!) :
"7. Om det man inte kan tala, måste man tiga."
Wittgenstein menar att man egentligen måste tiga om det utomvärldsliga (se ovan), eftersom det bara består av nonsens, inklusive all filosofi. Men han skiljer på urbota nonsens och intressant nonsens, och tycks ändå mena att intressant nonsens är något som man gärna vill och kan diskutera. Men det som är (mest) intressant att tala om (konst, litteratur ...) är alltså i själva verket något som man borde tiga om! Lika motsägelsefullt som tankeväckande.

Wittgensteins "eftergift" till nonsens får väl anses vara bevisad av att han överhuvud taget skrev boken. Den är ju i bästa fall bara intressant nonsens (filosofi). I kapitel 6 (6.4 ff) öppnar han också ett fönster mot "det transcendenta", "det mystiska": Gud (?), moralen och de sköna konsterna.

Jag vill inte gå så långt att jag uppmanar Dig att sätta upp "Tractatus" tillsammans med Ekelund och Müller på Din lista över "böcker jag kanske skall läsa", men läs den gärna ändå i smyg vid kvällslampans sken. Om Du därefter vid sänggåendet somnar bums, så vill jag gratulera Dig till en god nattsömn, men om Du i stället ligger sömnlös och grubblar över vad Du nyss läst, så har jag lyckats med mitt uppsåt.

Lennart Erling sa...

Lars G.,
tack för att du höjer den intellektuella nivån här åtskilligt…
Jag har kommit så långt att jag plockat lite i hyllan, bläddrat lite här och var, men inte mer än så.
Det är det här med arbete och tid och annat...
Men jag skulle tro att det du skriver i din föregående kommentar är den mest rimliga ståndpunkten. Och att det är där jag skulle hamna om jag försökte komma någon vart.

Anonym sa...

Lars G Nilsson sa ...

Jag rundar av med ett Wittgenstein-citat, som jag råkade hitta i Gunnar Fredrikssons utmärkta bok "Wittgenstein". Citatet, som kanske kan ge visst stöd för Lars Gustafssons tes om att språket är transparent, finns i ett brev till förläggaren Engelmann, där W skriver om en dikt som Engelmann skickat till honom:
"Uhlands dikt är verkligen lysande. Och det är så här: om du bara inte försöker säga det som är osägbart, så går ingenting förlorat. Men det osägbara innehålls - osägbart - i det som har yttrats!"

Däremot har jag inte hittat något liknande explicit stöd i "Filosofiska undersökningar". Men LG kanske stöder sig på det faktum att den sene Wittgenstein ständigt framhåller att det naturliga språket fungerar alldeles utmärkt, precis som det är. Trots bristen på logik mm. I "språkspelet" mellan människor är logiken av underordnad betydelse. Vi förstår varandra ändå, och detta trots att vi inte kan förklara (filosoferna kan det inte) vad vi egentligen menar med uttryck som "jag tror att ...", "jag känner smärta", "ställ dig där", "jag kommer i morgon", ...

Jag tror att (!) det är viktigt, när man försöker tolka LG, att man inser att delar av det som sker i hjärnan inte kan förmedlas till andra människor. Det ligger utanför språkets domän, och är därför inte heller något dolt budskap. Det är inget budskap över huvud taget. Den känsla som poeten har när han skriver sin dikt kan inte förflyttas till en annan hjärna. Den kan bara uppstå inom läsaren. Kriteriet för en bra litterär text kanske är att den har potential att "trigga" (oförutsebara) känslor hos läsaren.

W:s betraktelse över Uhland-dikten är en tänkvärd liten aforism. Men den är ganska dunkel, och kanske motsägelsefull. Jag känner mig förvirrad.