onsdag 22 oktober 2008

Mimesis

På tal om Virginia Woolf.
Erich Auerbach skriver i "Mimesis" om hur omvälvningarna i världen kring sekelskiftet 1900 och framåt fick författare som Joyce, Proust och Woolf att "upplösa verkligheten i mångfaldiga och mångtydiga medvetandespeglingar".
Ett längre citat:

"Den som framställer ett människolivs hela gång eller en följd av händelser som sträcker sig över en större tidsrymd, den som framställer ett sådant förlopp från början till slut, han klipper och isolerar godtyckligt [ ... ] Men vad några få personer upplever under loppet av några få minuter, timmar eller möjligen dagar, det finns det hopp om att man skall kunna relatera någorlunda fullständigt; och här träffar man också på den ordning hos och tolkning av livet som uppstår ur livet självt, nämligen den som bildas hos personerna själva, den som återfinns i deras medvetande, deras tankar, mer beslöjat också i deras ord och handlingar.
Ty inom oss pågår ständigt en strukturerings- och tolkningsprocess vars objekt är vi själva: ständigt försöker vi tolka och strukturera vårt liv med förflutet, nu och framtid, vår omgivning, världen vi lever i, så att det för oss får en totalgestalt - låt vara att den hela tiden förändras, mer eller mindre snabbt och radikalt alltefter hur pass nödda, hågade och kapabla vi är att ta till oss nya erfarenheter som tränger sig på. Detta är de strukturer och tolkningar som de här behandlade moderna författarna söker fånga i ögonblicket, inte en struktur och en tolkning utan många - hos olika personer eller hos samma person i olika ögonblick - som korsar, kompletterar och motsäger varandra så att resultatet blir ett slags syntetisk världsbild, eller åtminstone en uppgift för läsaren att tolka syntetiskt."

Inga kommentarer: